Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mechaniksieradz.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
 • brak pełnej zgodności ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kluba.
 • E-mail: zspnr1@vp.pl
 • Telefon: 43 827 17 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu
 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5
 • E-mail: zspnr1@vp.pl
 • Telefon: 43 827 17 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia, dwa z nich są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, tj. wejście od ul. Piłsudskiego oraz od ul . Leszka Czarnego. Ponadto wejścia do budynku od strony Leszka Czarnego jest bezstopniowe. Budynek posiada bariery pionowe i nie można dostać się na piętro Budynek jest dwukondygnacyjny, sekretariat i dział administracji znajduje się na parterze, w lewej części budynku po wejściu od strony ulicy Piłsudskiego. Budynek posiada jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na końcu korytarza administracji obok sali 54. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie dostępności złożony do GUS znajduje się pod adresem: https://bip-zs1.spsieradz.finn.pl/bipkod/26164550