Terminy rekrutacji:

L.p. Termin Czynność Miejsce
1 od 15 czerwca godz. 8:00
do 10 lipca 
godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami.
Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
  od 15 czerwca godz. 8:00
do 4 sierpnia
godz. 15:00
Wydawanie skierowań na badania lekarskie – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
2 od 26 czerwca godz. 8:00
do 10 lipca
godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
3 od 31 lipca
godz. 8:00
do 4 sierpnia
godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje Technikum – s.55 i 56 LO – s.51 BS I st. – s.51
4 12 sierpnia 2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Hol główny i strona internetowa szkoły
5 od 13 sierpnia godz. 8:00
do 18 sierpnia godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu** Technikum – s.55 i 56 LO – s.51 BS I st. – s.51
6 19 sierpnia 2020
do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Hol główny i strona internetowa szkoły

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.