Ekopracownia

Plakat informacyjny

W ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowano w naszej szkole zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”.

W ramach w/w zadania m.in.: doposażono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, zakupiono monitor interaktywny, laptop, nowe ławki, krzesła, szafy oraz wyremontowano salę 48.

Łączny koszt inwestycji to 55 760,00 zł, w tym kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 50 000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – www.wfosigw.lodz.pl

logo

W ramach powyższego zadania uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Tańskiego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Tadeusza Tańskiego, będą mogli uczestniczyć nie tylko w bardzo ciekawych zajęciach z biologii, ale również będą prowadzone zajęcia w ramach edukacji przyrodniczej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do konkursów ekologicznych oraz egzaminu maturalnego. Będą również organizowane apele, akcje i imprezy szkolne o charakterze przyrodniczo-ekologicznym, spotkania tematyczne oraz zostanie zorganizowany konkurs – Prezentacja multimedialna „Najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy”.

Święto Drzewa